Skip to main content

 

 

     

 Paul Walsh, Ph.D     
 Chair, Associate Professor
 Office: ENG 168
 416-979-5000 ext. 7729
 Fax: (416) 979-5056
 paul.walsh@ryerson.ca     

 _______________________________________________________________________________                                                    

                                                          

Hekmat Alighanbari                                                 
Associate Chair, Professor 
                                    
Office: ENG 166                                              
416-979-5000 ext.7736                         
halighan@ryerson.ca                                
 
_______________________________________________________________________________                                                                                                   

  

Jeffrey Yokota, Ph.D
Director Graduate Studies, Associate Professor
Office: ENG 165
416-979-5000 ext. 4173
jyokota@ryerson.ca  

_______________________________________________________________________________

                                                                           

Kim Gallo                                                                              
Administrative Assistant                                                        
Office: ENG 171                                                                  
416-979-5000 ext. 6466                                          
kgallo@ryerson.ca           

_______________________________________________________________________________

Departmental Assistant
Office: ENG 170
416-979-5000 ext. 5016

_______________________________________________________________________________

Leah Rogan
Graduate Program Administrator
Office: ENG 155
416-979-5000 ext. 7733
lrogan@ryerson.ca  

_______________________________________________________________________________

Revati Kinkar
RIADI Program Administrator
Office: ENG 136
416-979-5000 ext. 4907
revati.kinkar@ryerson.ca


                                        

 

 

 

Multiple Events
Single Event
Upcoming Events & Dates